قالب سنگ فرش

شابلون بتنی / قالب سنگ فرش بتنی

قالب در جا برای کف سازی  با بتن .

برای محوطه سازی ، کف فضای خارجی پیاده راه ،

Posted on