خسارت

خسارت به معنای زیان می‌باشد.

خسارت زدن به اموال دیگری موجب و جبران آن بر عهده خسارت زننده است.

Posted on