ماده 189 قانون مدنی

ماده 189 قانون مدنی

عقد منجز، آن است که تاثیر آن، بر حسب انشا، موقوف به امر دیگری نباشد و الا، معلق خواهد بود.

Posted on