مضمون عنه

مصمون عنه کسی است که مدیون است و  ضامن  تعهد او را بر عهده گرفته.

Posted on