مضمون له

مصمون له کسی است  که طلبکار است و ضامن تعهد بدهکار  اورا را بر عهده گرفته.

Posted on