کلاله

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، کلاله  به سر یا نوک گنبد گفته می شده است .

Posted on