کلاه فرنگی

کل افرنگ

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ،

کلاه فرنگی به بنایی چند پوشه و تاج مانند  با روزن و پنجره های بسیار که در میان باغ قرار داشته گفته می شد . در واقع کلاه فرنگی  نوعی  کوشک به شمار می رود .

Posted on