جوشکاری co2

جوشکاری دی اکسید کربن

جوشکاری به روش co2 یکی از حالت های جوشکاری میگ است. که گاز محافظ گاز دی اکسی کربن است.

Posted on