فورج سرد

عملیات فورج به روش سرد.

روش شکل‌دهی فلزات در دمای اتاق است؛ بنابراین هر دمایی پایین‌تر از تبلور مجدد نیز امکان‌پذیر است. بسیاری از فلزات مانند فولاد کربن بالا بسیار قوی بوده و با روش فورج سرد فرم نمی‌گیرند.

این روش آهنگری شامل تکنیک‌هایی چون خمش، کشش، اکستروژن و هدینگ سرد است. فورج سرد به نیروی بیشتری نسبت به روش گرم نیاز دارد و قطعات با دقت بیشتری تولید می‌شود.

Posted on