لوله کیسینگ

Casing pipe

لوله جداری

بیشترین کاربرد لوله کیسینگ حفاظت دیواره گمانه می ‌باشد

هر رشته لوله کیسینگ از اتصال چندین لوله به‌ هم تشکیل شده است.

کیسینگ  استوانه های فلزی توخالی هستند که ابتدا و انتهای آنها باز است.آن را در داخل گمانه  فرو می کنند تا جلوی فروریزش گرفته شود.

انتخاب قطر مناسب برای کیسینگ ها بستگی به قطر گمانه دارد. اما اعلب قطر این غلاف ها بین ۶ تا ۱۳ سانتی متر است.

معمولا از کیسینگ  صرفا در چند متر اول حفاری استفاده می شود. بدلیل ان که ابتدای حفاری، خاک دستی و بعضا هوازده است.اما برای حفاری در خاک سست ممکن است لازم باشد تا کیسینگ تا انتهای حفاری ادامه یابد.

Posted on