کربارل

Core Barrel

برای انجام حفاری ژئوتکنیک و نمونه برداری به طور همزمان از کور بارل استفاده میشود. یک لوله استوانه ای شکل توخالی که به رادحفاری وصل شده و دستگاه حفاری به کمک فشار و دوران ناشی از سیستم هیدرولیک شروع به حفاری و نفوذ در زمین می کند سرمته یک مقطع حلقه ای از خاک یا سنگ را برش می‌ دهد.

که به داخل محفظه داخلی کوربارل حرکت نموده و هنگامی که محفظه مغزه گیر پر شود، حفاري متوقف شده و محفظه مغزه گیر از داخل گمانه بیرون آورده می‌ شود. درنهایت با باز نمودن محفظه مغزه گیر ، یک نمونه پیوسته از خاک یا سنگ به دست می‌ آید.با تکرار این پروسه عملیات حفاری با عمق مورد نظر ادامه می یابد.

از کر بارل در روش حفاری به صورت خشک و بدون استفاده از گل حفاری استفاده می شود.

Posted on