توافق نامه

موافقت نامه / agreement

ورقه ای نوشته شده فراتر از تفاهم نامه،مبنی بر موافقت دو طرف اعم از  شخص حقیقی یا شخص حقوقی ،  دو گروه یا دو دولت در امری.
توافق نامه بشتر بر توافقات طرفین تاکید دارد تا تعهدات،نسبت به قرارداد اعتبار و قدرت حقوقی کمتری دارد.در عین حال  برای طرفین ایجاد التزام می‌کند و طرفین می‌توانند برای اثبات ادعاهای خود به توافق‌نامه‌ استناد نمایند.

نکته حقوقی

Posted on