حفاری وایرلاین

حفاری سیم بکسلی / حفاری کابلی

از روش های حفر گمانه در این روش از حفاری مغزه گیری که به کمک کابل انجام می گیرد، از یک چاه باریک جهت حفاری و همچنین ضربه‌گیر انتهای چاه و کربارل استفاده می گردد. هدف نهایی از انجام این فناوری، کاهش زمان صرف شده بازیابی نمونه جهت پایین آوردن رادهای حفاری برای خارج کردن مغزه است.

در روش مرسوم حفاری که همان حفاری متریک یا معمولی است، پس از حفاری به طول حدودا 3 متر، بایدکل رشته حفاری به همراه کربارل نمونه و مغزه از چاه خارج گردد. در این صورت، زمان بیشتری برای بالا و پایین بردن کربارل نسبت به حفاری وایرلاین صرف شود.

Posted on