حفاری واش بورینگ

حفاری شستشوئی

(Wash Boring)

از روش های حفر گمانه است.در حفاری واش بورینگ در طول حفاری نیز آب با فشار زیاد در محل تزریق می شود.

Posted on