حفاری روتاری

حفاری دورانی / حفاری چرخشی

(Rotary Drilling)

از روش های حفر گمانه است در حفاری روتاری از  اوگر استفاده می شود که با استفاده از موتور الکتریکی به چرخش در می آید.

برای خارج کردن مواد حفاری شده از گل کش استفاده می شود.

Posted on