حفاری ژئو تکنیک

حفاری ژئوتکنیک به منظور به دست آوردن نمونه شاهد از زیر لایه های مختلف زمین برای تست خاک ، انجام می شود.

انواع حفاری ژئوتکنیک

حفاری ژئوتکنیک دستی

حفاری ژئوتکنیک ماشینی

 

Posted on