مته دستی حفر چاه

(Hand Augers)

ابزاری  که اعلب برای حفاری زئو تکنیک استفاده میشود.

به طور کلی ترکیب مته دستی حفر چاه شامل سر مته ، لوله یا میله میانی و دستگیره می باشد.

سر مته  بر روی لوله یا میله میانی سوار می شوند. میله میانی به دستگیره ای که T شکل است، وصل می گردد و در حین عمل حفاري ، دستگیره بطور همزمان توسط دو نفر چرخانده شده و به درون زمین فرو برده می شود. بدین ترتیب عمل چرخش از طریق میله میانی به مته منتقل شده و عمل حفاری انجام می گیرد.

از مته های دستی برای حفاري تا عمق های ۳۰-۱۰ متری استفاده می شود.

 

انواع مته دستی چاه

مته چنگکی حفر چاه (Post – hole Auger)

مته حلزونی حفر چاه (Helical or Screw Auger)

مته فنری حفر چاه (Spiral Auger)

Posted on