حفاری چکش پائین

(Down The Hole)

حفاری DTH  / جفاری دی اچ تی / حفاری درون چاهی

از انواع حفاری چکشی است .در سیستم حفاری چکش پائین د در پایین ترین نقطه ی حفاری و بلافاصله پس از رادها و قبل از سرمته قرار می گیرد.

این موضوع باعث عدم اتلاف انرژی و عدم انحراف در حین حفاری میگردد.

در این سیستم چرخش در خارج از چال و ضربه به طور مستقیم در درون چال تولید و به سرمته منتقل می شود اعلب ضربه زن (چکش)  پنوماتیک و  عمل چرخش بصورت هیدرولیکی می باشد.

Posted on