کف ساب موتوری

دستگاه کف ساب موتوری از انواع دستگاه کف ساب است. روی زمین قرار گرفته و هدایت دستگاه کف ساب  موتوری (walk-behind) توسط اپراتور صورت گرفته و برای پروژه هایی با فضای عملیاتی زیاد طراحی شده است.

Posted on