لیزر پوینتر

ابزاری ررای نشان دادن نقاط دور دست و یا عیر قابل دسترس.

لیزر پوینتر  از انواع لیزر  که انرژی مورد نیاز خود را از باتری تامین می کنند. این محصول  نور را به صورت نقطه ای منتشر میکند.

بسته به توع ان برد متفاوت دارد.

 

Posted on