کلوک

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، منطور آجر کلوک است . این اصطلاح در مورد کاشی هم به کار می رود .

 

 

 

 

Posted on