کلوک بندی

از اصطلاحات معماری سنتی ایران  ، کلوک بندی  اصطلاحی در آجر چینی که در بین حرکات خفته و راسته از قطعات کلوک مانند خط زنجیر استفاده می شود .

 

 

 

 

Posted on