استارکر دستی

استارکر دستی

از انواع استارکر که حرکت عمودی و افقی جابجایی بار هر دو توسط نیروی مکانیکی اپراتور تامین میشود.

 

Posted on