استارکر شارژی

استارکر شارزی

از انواع استارکر که حرکت عمودی و افقی جابجایی بار هر دو توسط باتری و بوسیله الکترو موتور تامین میشود.

 

Posted on