روش رادار نفوذی زمین

روش  (GPR)

Ground Penetrating Radar

روش رادار نفوذی زمین یکی از روش‌های ژئوفیزیکی با قدرت تفکیک بالا است که توسط امواج الکترومغناطیسی با فرکانس بالا، تغییرات خواص الکتریکی را در اعماق کم آشکارسازی می‌کند.

روش رادار نفوذی زمین برای تست اسکن میلگرد هم کاربرد دارد.

Posted on