توموگرافی لرزه‌ای

توموگرافی لرزه‌ای روشی است برای تصویرکردن مشخصات ساختارهای زیرزمینی برای فهمیدن ساختارهای عمیق زمین‌شناسی است.
روش رادار نفوذی زمین برای تست اسکن میلگرد هم کاربرد دارد.

Posted on