حد ارتجاعی میلگرد

مقدار نیرویی که به میلگرد وارد میشود و میلگرد بر اثر آن قطرش کم و افزایش طول میدهد. مقدار نیرویی که میلگرد تازمان کم شدن قطر و افزایش طول تحمل میکند.

حد ارتجاعی میلگرد با آزمایش کشش میلگرد تعیین میگردد.

Posted on