تاب گسیختگی میلگرد

مقدار نیرویی که به میلگرد وارد میشود و باعث گسیخته شدن (پاره شدن) میلگرد میشود. مقدار نیرویی که میلگرد تا زمان گسیختگی تحمل میکند.

تاب گسیختگی میلگرد با آزمایش کشش میلگرد تعیین میشود

Posted on