آزمایش کشش میلگرد

آزمایش کشش میلگرد قابلیت انعطاف پذیری ، میزان الاستیک ، نقطه تسلیم ، مقاومت در برابر شکنندگی و حد ارتجاعی میلگرد را مشخص می نماید.
تست کشش میلگرد با دستگاه کشش میلگرد به صورت هیدرولیکی یا مکانیکی انجام می شود.

نحوه آزمایش کشش میلگرد

برای انجام  تست کشش میلگرد ابتدا طولی معین به وسیله سنبه نشان با ضربه چکش بر روی نمونه مشخص می گردد. پس از قرار دادن نمونه بین فک های دستگاه آزمایش کشش ، به وسیله فلکه دستی، اعمال نیروی کششی بر نمونه آغاز می گردد. و  ادامه می یابد. لحظه شروع افزایش طول نیروی وارده ، حد ارتجاعی میلگرد  را نشان می دهد.
پس از رسیدن به حد ارتجاعی ، اعمال نیروی کششی به جای چرخاندن فلکه دستی ، به کمک الکترو موتور ادامه می یابد تا میلگرد گسیخته شود. مقدار نیرو در این لحظه از تست میلگرد تاب گسیختگی میلگرد را نشان می دهد.

Posted on