آزمایش خستگی میلگرد

تست خستگی میلگرد

شکست میلگرد به این صورت میباشد که بعد از وارد شدن تنش، دانه های ریز تشکیل دهنده میلگرد دچار لغزش شوند، ولی همچنان در برابر شکست مقاوم اند و در ظاهر هیچ تغییری در میلگرد دیده نمیشود اما در صورتی که تنش بوجود آمده ادامه پیدا کند،در بدنه میلگرد ترک های ریز ایجاد شده و رفته رفته این ترک ها بزرگتر می شوند و در نهایت میلگرد می شکند.

آزمایش خستگی معمولا برای آن دسته از میلگردهایی انجام میشود که در مرحله بتن ریزی خم شده اند، اگر به میلگرد تنش زیاد و غیرعادی وارد شود ، میلگرد میشکند، اما گاهی با اینکه میلگرد تحت تنش قرار میگیرد بازهم میتواند چند ماه دوام آورده و دربرابر شکست مقاومت نشان دهد، از این روی برای تشخیص این دسته از میلگرد ها آزمایش خستگی طراحی شده است.

انواع آزمایش خستگی میلگرد

آزمایش میله چرخان میلگرد
آزمايش خستگی با میله ارتعاشی میلگرد
ازمایش خستگی تحت کشش و فشار میلگرد

Posted on