آزمایش خمش مجدد میلگرد

تست خمش مجدد میلگرد / آزمایش خم و باز کردن میلگرد

میلگرد از انواع آزمایش خمش میلگرد است آزمایش باز خمش  میلگرد ، نمونه های میلگرد دقیقا شبیه به نمونه های خمش بوده و این نمونه ها را تا اندازه ۹۰ درجه خم می کنند. سپس طی مدت زمان 30 دقیقه تا دمای ۱۰۰ درجه سیلسیوس گرم می کنند. پس از آن فرصتی به آرماتور داده می شود تا خنک گردد و به دمای محیط برسد. اکنون با نیروی پیوسته و یکنواخت دمای آرماتور را به ۲۰ درجه بر می گردانند.

در آزمایش خمش مجدد میلگرد  نمونه مورد نظر دچارترک خوردگی، شکست و یا گسستگی نشود.

Posted on