آزمایش پیوستگی میلگرد با بتن

آزمایش میزان چسبندگی فولاد و بتن بعد از رسیدن بتن به مقاومت

انواع آزمایش پیوستگی میلگرد با بتن

آزمایش بیرون کشیدگی

بعدازاینکه میلگرد را داخل بتن قرار دادند، یک تکیه‌گاه فولادی روی بتن قرار داده و با یک جک میلگرد را به بیرون می‌کشند.

آزمایش میلگرد درگیر در بتن

میلگردی که در بتن درگیر شده باشد را از دو طرف تحت کشش قرار می‌دهند.

آزمایش تیر

بهترین تست برای تعیین مقدار مقاومت پیوستگی است که در آن شرایط یک تیر کنسولی را ایجاد می‌کنند.

Posted on