آزمایش تاشدگی میلگرد

تست تاشدگی میلگرد

در این آزمایش میلگرد توسط دستگاه مکانیکی خم می شود و ترک ها و یا پوسته شدن احتمالی آن مشاهده می شود.

اگر میله گرد با زاویه 45 درجه خم شده سپس نیم ساعت در آب جوشانده شده و سپس خم آن به مقدار 22.5 درجه باز شود و نقصی در آن دیده نشود، استفاده آن میلگرد بلامانع است..ولی اگر نقصی مشاهده شد باید سه میلگرد دیگر تحت همین آزمایش قرار گیرد.

میله گرد وقتی قابل قبول است که نتایج آزمایش هر سه میله گرد قابل قبول است که نتایج آزمایش هر سه میلگرد قابل قبول باشد.

Posted on