آزمایش میلگرد بعد از تحویل از کارخانه

تست میلگرد بعد از تحویل از کارخانه

انجام آزمایش های کنترل کیفی بعد از تحویل فولاد به کارگاه اجباری است.

در صورتی که وزن کل میله گردهای مصرفی در کارگاه از 50تن کمتر باشد می توان به تشخیص دستگاه نظارت از انجام این آزمایش ها صرف نظر کرد. در صورت لزوم آزمایش معمولا برای هر شماره 5 نمونه به طول 70 سانتی متر باید به آزمایشگاه ارسال شود تا مورد آزمایش تعیین ترکیب شیمیایی میلگرد و آزمایشات فیزیکی شامل : آزمایش کشش میلگرد ، تست اسکن میلگرد ، آزمایش خستگی میلگرد ، آزمایش جوش میلگرد ، آزمایش تاشدگی میلگرد ، آزمایش پیوستگی میلگرد با بتن ، آزمایش سنجش ابعاد و وزن میلگرد قرار گیرند.

Posted on