آزمایش تعیین ترکیب شیمیایی میلگرد

تست تعیین ترکیب شیمیایی میلگرد

این آزمون برای تجزیه شیمیایی فلزات و آلیاژها به روش طیف سنجی (Spectrometric) انجام می شود. آزمایش تعیین ترکیب شیمیایی، اصولا برای مقایسه نتایج تجزیه مواد میلگرد با استاندارهای ترکیب شیمیایی به کار می رود. این آزمایش باید در یک آزمایشگاه مجهز انجام شود.

Posted on