آزمایش میلگرد قبل از تحویل در کارخانه

تست میلگرد قبل از تحویل در کارخانه

در صورتی که سازنده مشخصات فولاد را تضمین نکرده باشد آزمایش  روی نمونه هایی از محموله های حداکثر 20تنی با قطر اسمی یکسان باید انجام پذیرد.

Posted on