آزمایش سنجش ابعاد و وزن میلگرد

تست سنجش ابعاد و وزن میلگرد
در این آزمون، نمونه مورد ارزیابی، ابتدا از نظر ابعاد و اندازه های مورد نظر، توسط وسایل سنجش دقیق، اندازه گیری می شود و با مقادیر ابعاد و تُلرانس های مربوطه ارزیابی می گردد. برای اندازه گیری مشخصه های هندسی میلگرد، باید مطابق با استداندارد ۸۱۰۳-۱ طول قطعه آزمون را اندازه گیری کرد. از جمله پارامترهای اندازه گیری شده در آزمایش سنجش ابعاد و وزن میلگرد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ارتفاع آج های عرضی و طولی  یا عمق تو رفتگی ها
ارتفاع آج های طولی
تعیین گام آج  عرضی و طولی
تعیین گام آج طولی
زاویه شیب آج  عرضی
شیب کناره آج عرضی
پهنای آج عرضی

Posted on