آزمایش میلگرد

تست میلگرد به منظور اطلاع از ویژگی‌ های میلگرد و تطابق آن با مشخصات استاندارد استفاده می شود.

آزمایشات میلگرد به دو صورت آزمایش میلگرد قبل از تحویل در کارخانه  و آزمایش  میلگرد بعد از تحویل از کارخانه انجام میشود.

انواع آزمایش میلگرد

آزمایش خستگی میلگرد

تست اسکن میلگرد

آزمایش کشش میلگرد

تست جوش پذیری میلگرد

آزمایش تاشدگی میلگرد

آزمایش پیوستگی میلگرد با بتن

آزمایش سنجش ابعاد و وزن میلگرد

آزمایش تعیین ترکیب شیمیایی میلگرد

 

 

Posted on