مونتاژ

assemble

مونتاژ به معنای سوار کردن قطعات روی هم برای تولید یک محصول یا وسیله کاربردی مورد نظر می باشد.

Posted on