دمونتاژ

disassembly

دمونتاژ به معنای باز کردن قطعات  مونتاز شده از هم برای انجام عملیات جمع اوری ، تعمیر و یا تعویض  قطعات می باشد .

Posted on