وانت میکسر

میکسر بتن که پشت وانت نصب میشود . وسیله حمل و ساخت بتن در ظرفیت های پایین (یک‌متر مکعب یا ۱۰۰۰ لیتر ) می باشد.

دیگ یا درام ان میچرخد و بطور کلی عملکردش همانند تراک میکسر می باشد.

وانت میکسر برای پروژه هایی که امکان تردد تراک میکسر نمی باشد و  پروژه هایی که حجم بتن ریزی کم است  کاربرد دارد.

Posted on