گورگاه صخره ای

از اصطلاحات معماری سنتی ایران گورگاه صخره ای  گور گاه کوهستانی

گور گاه صخره ای  با سنگ یکپارچه در دل کوهها کنده شده و یادگاری از دوران باستان به شمار می روند ، به ویژه از دوران مادها گورگاه ها صخره ای چندی بر جای مانده است .

Posted on