کالیگرافی

خط نقاشی / Calligraphy

ترکیب خوشنویسی و نقاشی .

با عبادت دیگر کالی گرافی نقاشی کردن خوشنویسی است.

 

Posted on