متفرع

شاخه، منشعب

مشتق، جداشده

پراکنده، پخش، شاخه به شاخه

Posted on