کور

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ،کور بخشی از بنا که نخست کارا بوده ولی بعد کارایی خود را از دست داده باشد ، مثل بستن یا کور کردن درها ، پنجره ها ، طاقنماها و …..

Posted on