فرغون دیزلی

 

از انواع فرغون موتوری . فرغون دیزلی جهت تامین نیروی محرکه خود از یک موتور دیزل با سوخت گازوئیل استفاده می نماید.

Posted on