فرغون شارژی

فرغون برقی

از انواع فرغون موتوری که  جهت تامین نیروی محرکه خود از باطری استفاده میکند . فرغون شارژی قبل از شروع عملیات پروژه ابتدا با متصل نمودن باطری به جریان برق شهری باطری شارژ شده و پس از شارژ در مدت زمان حدودا بین 4 تا 8 ساعت قابل استفاده است

Posted on