فرغون بنزینی

از انواع فرغون موتوری . در فرغون بنزینی که یک موتور بنزینی  عامل حرکتی آن است.

Posted on