لینر گاید

ریل حرکتی

لاینر گاید یک  سیستم مکانیکی  است که باعث ایجاد حرکت خطی در سیستم های صنعتی که آنها هم مکانیکی هستند می‌شوند.

مثل دستگاه سنگبری کارگاهی

 

Posted on