کوردر

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ،کوردر  به پنجره گرفته شده گفته می شده است .

Posted on